จากเดือนมกราคมปี 2563 ที่มีการระบาดของโรคปอดอักเสบโควิด19  มังคละคลินิกยังเปิดให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ยาจีนและการฝังเข็มตลอดมา  ด้วยมาตรการป้องกันและรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวด  ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดโปร่ง  ห้องฝังเข็มจัดเป็นห้องแยกให้ผู้ป่วยเป็นรายๆ ไป   รักษาอากาศให้ถ่ายเทได้โดยสะดวก  ห้องผังเข็มจัดแยกเป็นห้องๆ ให้ผู้ป่วยเฉพาะราย  และมีการฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังจากให้บริการผู้ป่วย  เราพร้อมให้การดูแลรักษาท่านอยู่เสมอ

            

       การบริการ Health Services

From 2020 February until now in the time of SARS-Covid19 has spread around the world, Mungkala Clinic is open as usual.
Our team still working on take care patients with Chinese Medicine and Acupuncture.
The environment of our Clinic is fresh air well-ventilation  or Chi can flow smoothly in TCM concepts.

 

Mungkala Clinic breaks during Dec.29- Jan 1st 2020

and will be open from Jan 2nd 2020 every Mon-Sat.

Blessings and health to you and your family for the coming year. 

Moxibustion

The technique of moxibustion involves the ignition of moxa leaves (Artesia argi Levl.et.Vant) to warm a point or a larger area of skin.