การบริการทางสุขภาพ

การตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน ประกอบด้วยการตรวจพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ การสังเกตจากสายตา  การวิเคราะห์จากเสียงที่ได้ยินและกลิ่นที่สัมผัส   การเก็บข้อมูลจากประวัติความเป็นมาของโรค   และการสัมผัสชีพจรหรือที่รู้จักกันใน “วิธีแมะ”     จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้จากข้างต้นมาทำการสังเคราะห์และทำการวินิจฉัยจำแนกเป็นกลุ่มอาการหรือภาวะโรคต่างๆ   แล้วจัดวางการรักษาด้วยยาจีน  การฝังเข็ม รมยาหรือครอบแก้ว  ตามกระบวนการ “เปี้ยนเจิ้งลุ่นจื้อ”ในการตรวจพื้นฐานจะเน้นที่การสังเกตลิ้นและการจับชีพจร  ดังนั้นผู้ที่เข้ามารับการตรวจควรหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่จะย้อมสีของฝ้าลิ้น  หรือมีฤทธิ์ในการกระตุ้นการทำงานของหัวใจและการเต้นของชีพจร  

การรักษาด้วยยาจีนส่วนใหญ่จะเป็นยาตำรับที่ประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด  ที่แบ่งตามหน้าที่ได้เป็น ยาที่ออกฤทธิ์เป็นหลัก   ยาที่ช่วยเสริมฤทธิ์ยาหลัก  ยาที่ควบคุมการออกฤทธิ์   และยาที่ทำหน้าที่ผสมผสานยาในตำรับ 

การรักษาด้วยวิธีฝังเข็ม  คือการนำเข็มที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วแทงที่จุดฝังเข็มผ่านผิวหนังลงไปในชั้นกล้ามเนื้อ  ตามข้อกำหนดของแต่ละจุดและทำการกระตุ้นเข็มตามสภาวะของโรค  

การรมยา คือ การนำยาที่มีชื่อว่าโกฐจุฬาลำภา(แต่ปัจจุบันนำไปเรียกว่าเป็นสมุนไพรชิงเฮาเสีย)  ที่ผ่านกระบวนการเตรียมเป็นฝอยมาปั้นเป็นก้อนหรือแท่งจุฬาลำภามาอังที่บริเวณจุดฝังเข็มหรือผิวหนัง   ปัจจุบันมีการใช้โคมให้ความร้อนแทนเพื่อลดควันและกลิ่น

การครอบแก้ว  คือการนำอุปกรณ์ที่ทำจากแก้ว พลาสติก หรือกระบอกไม้ไผ่ เป็นต้น มาครอบที่บริเวณส่วนผิวของร่างกาย  โดยระบบสุญญากาศ