ผู้ประกอบวิชาชีพประจำมังคละโอสถสหคลินิก

นางรุ่งรัตน์ ปวราธิสันต์  ผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนไทย
   ปริญญาตรีแพทย์แผนไทย  เภสัชแผนไทย ผดุงครรภ์แผนไทย อาจารย์ผู้รับมอบตัวศิษย์แพทย์แผนไทย
   ปริญญาตรีแพทย์แผนจีน  ประกาศนียบัตรฝังเข็มชั้นสูง

นายสุทธิศักดิ์ ปวราธิสันต์   ผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนไทย

    ปริญญาตรีแพทย์แผนจีน  ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต  แพทย์แผนไทย  ประกาศนียบัตรฝังเข็มชั้นสูง

างสาวรุ่งทิพย์ รติยาภรณ์พันธุ์  ผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน  ประกาศนียบัตรฝังเข็มชั้นสูง