Mungkala.com

แนวทางในการเปิดหลักสูตรแพทย์แผนจีน

ปัจจุบันนี้มีสถาบันที่สนใจจะเปิดการสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนจีนมากขึ้น   ทางคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนได้จัดทำเกณฑ์มาตรฐานรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไว้   ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองสถานศึกษาต่างๆ  นักศึกษาจากสถาบันที่ผ่านการรับรองแล้วจึงจะมีสิทธิขอเข้าสอบใบประกอบวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีนต่อไป    ซึ่งรายละเอียดสามารถเปิดดูได้จากลิงก์ต่อไปนี้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/078/19.PDF