แพทย์จีนประจำมังคละ Mungkala Tcm Doctors

แพทย์จีนประจำคลินิกมังคละโอสถ   Mungkala TCM Doctors

 

                    แพทย์จีน สุทธิศักดิ์ ปวราธิสันต์   

                กรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน

      แพทย์แผนจีนบัณฑิต, เภสัชศาสตร์บัณฑิต, แพทย์แผนไท 

 

                Sudhisak  Pawaradhisan, Tcm doctor

            Committee of Thailand Chinese Medicine Administration

                    B.Sc.Chinese Medicine,  B.Sc.Pharmacy

                     Thai Traditional Medicine Practitioner 
           

                 

                   

 

 

               แพทย์จีน รุ่งรัตน์ ปวราธิสันต์

             แพทย์แผนจีนบัณฑิต,  แพทย์แผนไทยบัณฑิต,

        เวชกรรมแผนไทย   เภสัชกรรมแผนไทย  ผดุงครรภ์แผนไทย

                    

                  Rungrat Pawaradhisan, Tcm doctor

                B.Sc.Chinese Medicine, B.Sc.Thai Medicine

                       Traditional Thai Medicine Master

 

 

 

(Dr.Rungrat with visitors from Ladakh)

 

 

 

                                                                       แพทย์จีน รุ่งทิพย์ รติยาภรณ์พันธุ์

                                                                       RungThip Ratiyapornpun, Tcm doctor