Mungkala.com

ดอกสายน้ำผึ้ง

ดอกสายน้ำผึ้งได้รับการจัดเป็นยาจีนที่มีสรรพคุณดับร้อนถอนพิษ  ใช้ในการรักษาภาวะเป็นไข้ตัวร้อน เจ็บคอจากลมร้อนกระทบร่างกายมาเป็นเวลาช้านาน   ในหลายปีมานี้ในการวิจัยตำรับยารักษาไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ในประเทศจีน  ซึ่งหลายตำรับมีดอกสายน้ำผึ้งเป็นตัวยาสำคัญ   ในประเทศไทยก็มีดอกสายน้ำผึ้งขึ้นอยู่ทั่วไปจึงควรได้รับการศึกษาวิจัยว่ามีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญและมีประสิทธิผลในการรักษาเหมือนดังดอกสายน้ำผึ้งจากประเทศจีนหรือไม่

จากการศึกษาสายพันธุ์ของดอกสายน้ำผึ้งที่ใช้ในยาจีนจากตำรา “”  ซึ่งเป็นตำราสมุนไพรที่มีภาพสีวาดประกอบฉบับแรกของจีน   ได้แสดงว่าสายพันธุ์ของดอกสายน้ำผึ้งที่ใช้เข้ายาแต่แรกคือสายพันธุ์  Lonicera japonica (忍冬植物) ซึ่งนับเป็นสายพันธุ์แท้      อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน Chinese Pharmakopeia ฉบับปี 2005 ได้กำหนดว่าสมุนไพรที่จัดเข้าเป็นยาดอกสายน้ำผึ้งประกอบด้วย 4 สายพันธุ์ ได้แก่  Lonicera japonica Thunb.    Lonicera hypoglauca Miq.                 Lonicera  confusa DC.  และ Lonicera dasystyla Rehd.   อีกทั้งในตลาดของประเทศจีนยังมีดอกสายน้ำผึ้งอีกหลายสายพันธุ์นอกเหนือจากสายพันธุ์ข้างต้นที่ใช้เป็นยา     ดังนั้นจึงมีโอกาสในการพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศไทยให้มีผลผลิตที่ดีและมีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญในปริมาณที่ใกล้เคียงกับแหล่งที่มาจากประเทศจีน     จึงขอเสนอโจทย์การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาดอกสายน้ำผึ้งในประเทศไทยเพื่อใช้ในทางยา 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

ดอกสายน้ำผึ้งได้รับการจัดเป็นยาจีนที่มีสรรพคุณดับร้อนถอนพิษ  ใช้ในการรักษาภาวะเป็นไข้ตัวร้อน เจ็บคอจากลมร้อนกระทบร่างกายมาเป็นเวลาช้านาน   ในหลายปีมานี้ในการวิจัยตำรับยารักษาไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ในประเทศจีน  ซึ่งหลายตำรับมีดอกสายน้ำผึ้งเป็นตัวยาสำคัญ   ในประเทศไทยก็มีดอกสายน้ำผึ้งขึ้นอยู่ทั่วไปจึงควรได้รับการศึกษาวิจัยว่ามีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญและมีประสิทธิผลในการรักษาเหมือนดังดอกสายน้ำผึ้งจากประเทศจีนหรือไม่

จากการศึกษาสายพันธุ์ของดอกสายน้ำผึ้งที่ใช้ในยาจีนจากตำรา “”  ซึ่งเป็นตำราสมุนไพรที่มีภาพสีวาดประกอบฉบับแรกของจีน   ได้แสดงว่าสายพันธุ์ของดอกสายน้ำผึ้งที่ใช้เข้ายาแต่แรกคือสายพันธุ์  Lonicera japonica (忍冬植物) ซึ่งนับเป็นสายพันธุ์แท้      อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน Chinese Pharmakopeia ฉบับปี 2005 ได้กำหนดว่าสมุนไพรที่จัดเข้าเป็นยาดอกสายน้ำผึ้งประกอบด้วย 4 สายพันธุ์ ได้แก่  Lonicera japonica Thunb.    Lonicera hypoglauca Miq.                 Lonicera  confusa DC.  และ Lonicera dasystyla Rehd.   อีกทั้งในตลาดของประเทศจีนยังมีดอกสายน้ำผึ้งอีกหลายสายพันธุ์นอกเหนือจากสายพันธุ์ข้างต้นที่ใช้เป็นยา     ดังนั้นจึงมีโอกาสในการพัฒนาสายพันธุ์ในประเทศไทยให้มีผลผลิตที่ดีและมีสารออกฤทธิ์ที่สำคัญในปริมาณที่ใกล้เคียงกับแหล่งที่มาจากประเทศจีน     จึงขอเสนอโจทย์การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาดอกสายน้ำผึ้งในประเทศไทยเพื่อใช้ในทางยา 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้