Mungkala.com

สถาบันแพทย์จีนในประเทศจีน

  การประเมินสถาบันแพทย์จีนในประเทศจีนจากผลการสอบเพื่อขอรับใบประกอบโรคศิลปะ

 การสอบประเมินความรู้ภาคปฎิบัติเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพของแพทย์แผนจีน (执业医师资格考试实践技能) ประจำปี 2559  เพิ่งผ่านพ้นไป  หลังจากที่มีการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการออกแล้ว    ก็มีผู้เข้าสอบซ็ำเป็นครั้งที่สองที่แม้ว่าครั้งนี้จะได้คะแนนสอบอย่างดีเยี่ยม  แต่ก็ยังอดหนักใจไม่ได้กับการสอบข้อเขียนในอีกสองเดือนข้างหน้าด้วยเหตุผลที่ว่า   “ปีที่แล้วสอบข้อเขียนไม่ผ่าน   ปีนี้ก็ยุ่งกับการทำงาน  แทบจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือเลย”  ไม่เพียงแต่ต้องเบียดหาเวลาในการทบทวน  แต่ด้วยข้อสอบข้อเขียนที่มีความยืดหยุ่นพลิกแพลงสูง    โดยเฉพาะ “เนื้อหาที่ออกสอบไม่มีในแบบเรียนพื้นฐาน   อาจารย์ก็ไม่เคยสอน    ข้อสอบก็ออกเนื้อหาทางคลินิกมาก”    โดยรวมแล้วจัดเป็นข้อสอบที่ยากมาก   ผลการสอบไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการมีงานทำของบัณฑิตแพทย์จีนโดยตรง   หากแต่ยังส่งผลต่อการเติบโตของขบวนแพทย์แผนจีนด้วย   เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นักการศึกษาของประเทศจีนได้แสดงความคิดเห็นไว้หลายประการ  แต่ที่สำคัญยังมุ่งไปสู่การเรียนทฤษฎีที่ต้องประสานกับการปฏิบัติให้เข้มข้นยิ่งขึ้น  

Read more: สถาบันแพทย์จีนในประเทศจีน