Subcategories

  • คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในแพทย์จีน

    มีหลายๆ สิ่งที่ควรทราบก่อนมาพาหรือเมื่อมาพบหมอจีน   เพราะคำศัพท์ที่ใช้หลายคำเป็นคำเดียวกับที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน   แต่ในศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้วคำบางคำมีความหมายที่กว้างขวางหรือแตกต่างไปจากที่เข้าใจมาก   เช่น คำว่า "ไตอ่อนแอ"  ก็ไม่ได้มีความหมายว่าเป็น "ภาวะการทำงานของไตเสื่อมถอย" ที่จะทำให้ต้องรีบไปตรวจหาค่า BUN, Cr หรือจะต้องไปฟอกไตแต่อย่างใด

    การแพทย์แผนจีนมีระบบทางทฤษฎีที่เป็นของตนเอง  เป็นศาสตร์ที่มีมาก่อนการแพทย์แผนปัจจุบันหลายพันปี    แต่จากการที่การแพทย์ทั้งสองแผนเป็นศาสตร์ที่ทำการวินิจฉัยและรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีต่อมนุษย์เหมือนกัน   จึงมีคำศัพท์ที่สำคัญจำนวนไม่น้อยที่มีการใช้ทับซ้อนกัน    โดยมีทั้งที่มีความหมายคล้ายคลึงกันและมีที่แตกต่างกันมาก  ดังเช่น คำที่จะได้ยินบ่อยๆ เมื่อมาพบหมอจีน ได้แก่คำว่า “ปอด หัวใจ ตับ ม้าม ไต”  และ “ชี่ เลือดคั่ง เสลด”  คำเหล่านี้มีความหมายทั้งที่เหมือนกับความรู้ในวิชาสรีรวิทยาปัจจุบัน   แต่ก็มีที่แตกต่างกันอยู่ไม่น้อย   ในที่นี้จะขอแนะนำโดยสังเขปโดยสามารถคลิกดูตามหัวข้อที่ลิงก์ไว้